เงินกู้ธนาคารออมสิน

เงินกู้ออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างในปี 2565?

เงินกู้ธนาคารออมสิน สู้ภัยโควิด-19 

ตามที่ทราบกันว่าทางธนาคารออมสินได้มีปล่อยสินเชื่อออมสินออนไลน์โดยเป็นเงินกู้ออมสินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามาถขอกู้กับเงินกู้ธนาคารออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563-2565 โดยเงินกู้ธนาคารออมสิน นี้ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 1. สินเชื่อผู้ที่มีอาชีพอิสระ วงเงินขอกู้สูงสุด 10,000 และ 2. สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินขอกู้สูงสุด 50,000 บาท โดยเงินกู้ธนาคารออมสินจะให้มีการให้สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยออมสิน สำหรับผู้ขอกู้ที่มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สินเชื่อออมสินสูงสุด 10,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี โดยปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกและไม่ต้องมีหลักประกัน ในส่วนของผู้ขอกู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินขอกู้สูงสุด 50,000 บาท มีออัตราดอกเบี้ยออมสิน 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี แต่เงินกู้ออมสินประเภทผู้ทีรายได้ประจำจะต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งเงินกู้ธนาคารออมสินที่ได้ปล่อยออกมาโดยเป็นสินเชื่อออมสินออนไลน์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะด้วยเงื่อนไขปลอดชำระ 6 งวดแรก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยออมสินที่ถือว่าต่ำมากๆ เมื่อเทียบกับสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารอื่นๆ เนื่องจากเงินกู้ธนาคารออมสิน เป็นเงินกู้ออมสินที่เป็นการกู้สินเชื่อออมสินจากรัฐบาลนั่นเองจึงทำให้การที่ออมสินปล่อยกู้มีดอกเบี้ยที่ต่ำ

เงินกู้ธนาคารออมสิน ผ่านแอพ MyMo 2565 ล่าสุด 

หลังจากที่ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยเงินกู้ออมสินโดยเป็นสินเชื่อออมสินออนไลน์ที่ให้สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินซึ่งออมสินปล่อยกู้ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2564 และในปี 2565 ทางออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่ให้สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo ได้แล้ว และเงินกู้ธนาคารออมสินได้มีการขยายระยะเวลาในการขอเงินกู้ออมสินไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นมติจากการประชุมของ ครม. ให้มีการขยายเวลากู้สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารออมสินเพื่อเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดในปี 2565 เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอเงินกู้ธนาคารออมสินจะต้องมีแอพ MyMo โดยเงินกู้ธนาคารออมสินรอบนี้จะอนุมัติวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 19 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อน 1 มิถุนายน 2564 อายุตั้งแต่ 19-70 ปี 

2.ไม่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

3.ไม่เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะและไม่เป็นผู้ว่างงาน

4.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

5.ไม่มีบัญชี Write-Off นอกระบบ CBS และต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อและมี e-mial ที่สามารถติดต่อได้จริง 

ในส่วนของเงื่อนไขสำคัญๆ สำหรับยื่นขอเงินกู้ธนาคารออมสิน ในปี 2565 ผ่านแอพ MyMo นั้นผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo และทำการตรวจสอบผลการจองสิทธิเงินกู้ธนาคารออมสินนี้ จากนั้น ทำการ Log-in ผ่านแอพ MyMo เพื่อสมัครกู้สินเชื่อออมสินในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง 

ทำยังไงถึงจะยื่นขอเงินกู้ธนาคารออมสิน 2565 ผ่านแอพ MyMo 

ในส่วนของเงื่อนไขสำคัญๆ สำหรับยื่นขอเงินกู้ธนาคารออมสิน ในปี 2565 ผ่านแอพ MyMo นั้นผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo และทำการตรวจสอบผลการจองสิทธิเงินกู้ธนาคารออมสินนี้ จากนั้น ทำการ Log-in ผ่านแอพ MyMo เพื่อสมัครกู้สินเชื่อออมสินในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาที่ได้รับแจ้งเท่านั้นถึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสินสู้ภัยโควิด-19 ของปี 2565/2022 ทั้งนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ทางธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนบนแอพ MyMo และ SMS และหากคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านเงื่อนไขที่ทางธนาคารออมสินกำหนดไว้นั้น จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ออมสินในรูปแบบ E-contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์รับเงินกู้ใน 24 ชม.